Bridgeclub ‘t Houtse Slem

HomeOnze verenigingOrganisatieWat is bridgen?CursussenContact

Uitslagen maandag A

Uitslagen maandag B

Uitslagen maandag C

Periodestand

VrijdagbridgeUitslagen vrijdagPeriodestand vrijdagDrives

 

Ledenpagina

 

 

Vrijdagbridge

 

Vrij bridgen op vrijdag

 

 

Elke vrijdagmiddag organiseert onze bridgeclub een bridgedrive van 24 spellen, ook voor niet-leden.

Voor de deelneming aan een vrijdagdrive wordt een vergoeding gevraagd van € 1,00 per persoon.

Deelnemers aan een vrijdagdrive dienen zich als paar uiterlijk om 13.15 uur  bij de wedstrijdleider te melden. Wie later komt kan geen deelname gegarandeerd worden.  Om 13:30 uur start de drive.

Om ca. 16:30 uur is de drive afgelopen. De uitslagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, hetzij op die middag zelf, hetzij per mail of via de website van onze bridgeclub.

Reglement vrijdagbridge 2016

(laatste wijziging:6 januari 2016)

1. Algemene bepalingen

1.1 Dit reglement is naast de spelregels (het spelregelboekje van de NBB getiteld:

"Spelregels voor wedstrijdbridge") van toepassing op de door bridgeclub ’t Houtse Slem georganiseerde bridgedrives op vrijdagmiddag. Voor een goed verloop van de speelmiddagen heeft de club ook "huisregels" ingesteld, die als bijlage zijn toegevoegd.

1.2 In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is, beslist het bestuur, resp. de  

      wedstrijdleid(st)er als haar vertegenwoordiger.

1.3 Deelnemen aan deze bridgedrives betekent, dat de deelnemer instemt met dit reglement.

2. Spelopzet

2.1 In principe organiseert onze bridgeclub in een van de zalen van Wijkhuis De Geseldonk aan de   

      Cederhoutstraat elke vrijdagmiddag voor leden en niet-leden een bridgedrive van 24 spellen; indien een

      stilzittafel voorkomt 20 spellen.

      Indien een drive niet kan doorgaan, o.a. in schoolvakanties, zal dat tijdig in een eerdere drive en/of via de

      website van de bridgeclub bekend gemaakt worden.

2.2 Bridgeparen kunnen hier aan deelnemen door zich 's vrijdags uiterlijk om kwart over een als paar aan de zaal

      te melden. Wie later komt kan geen deelname gegarandeerd worden. Om half twee start de drive.

2.3 Deelneming aan een vrijdagdrive door leden van de bridgeclub ’t Houtse Slem is inbegrepen in de

      jaarcontributie. Aan niet-leden wordt een vergoeding gevraagd van € 1,00 per persoon.

2.4 Om ca. half vijf is de drive afgelopen. De uitslagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, hetzij op

      die middag zelf, hetzij per mail of via de website van onze bridgeclub.

3. Parenindeling

3.1 Het is nadrukkelijk de bedoeling en gebruikelijk, dat men zich opgeeft als bridgepaar.

3.2 Bij een groot aantal inschrijvingen wordt in meer lijnen gespeeld.

3.3 Bij de indeling in een van de lijnen houdt de wedstrijdleiding rekening met eerdere resultaten en indelingen.

     Het bevorderen van het spelplezier voor ieder paar is daarbij leidend.

4. Sancties

4.1 De spelers zijn in het algemeen aan het voorgeschreven tempo gebonden.

      Extra tijd kan worden toegekend bij speciale omstandigheden (b.v. herhaaldelijk kaarten wassen, na

      arbitrage of onklaar bord e.d.)

      Voor het niet op tijd beëindigd hebben van een ronde ontvangen beide paren een waarschuwing van de

      wedstrijdleiding. Wordt de overtreding in dezelfde zitting opnieuw geconstateerd, dan krijgen beide paren

      een arbitrale score van 40% voor het laatst gespeelde spel.

      De wedstrijdleiding kan het recht op de plaats in de betreffende zitting bij te laat komen vervallen

      verklaren, als het verloop van die zitting dat wenselijk maakt.

4.2 Indien tijdens een competitieronde een spel niet gespeeld is wordt per paar een arbitrale score van 40%

      toegekend.

4.3 Het beginnen (inzien) van een volgend spel, nadat het sein voor de volgende ronde is gegeven of nadat een

      voorwaarschuwing voor het ten einde lopen van de ronde is gegeven leidt tot een arbitrale score van 40%

      voor beide betrokken paren.

      De waarschuwing of de vermindering geldt voor beide bij het spel betrokken paren.

      De wedstrijdleiding kan de sanctie voor een van de paren in 50% wijzigen, indien zij aannemelijk vindt dat

      de schuld van de vertraging geheel of hoofdzakelijk bij het andere paar berust.

4.4 Bij te laat komen met minder dan twee minuten na de start van een nieuwe ronde wordt met een

      waarschuwing volstaan. Bij nog later komen krijgt het paar, dat niet op tijd compleet aanwezig was 40%

      voor de niet gespeelde spellen, terwijl het wel complete paar 60% krijgt voor de niet gespeelde spellen.

4.5 Notatiefouten (uitsluitend in eigen score) mogen tot aan het einde van de betreffende zitting straffeloos

      door de wedstrijdleiding worden gecorrigeerd, mits daarbij tenminste één der spelers van elk bij het

      betreffende spel betrokken paar aanwezig is.

4.6 Beide paren worden in gelijke mate gestraft, indien na hun spel één of meer der gespeelde handen in een

      verkeerde windrichting blijkt te zijn teruggestoken.

Dit geldt evenzo, indien het bord één of meer onjuiste kaarten bevat of onvolledig is.

De straf bedraagt vermindering van de score met 25% van de top van een spel.

4.7 Voor het inzien van een bord, dat op het moment niet moet worden gespeeld krijgt het betreffende paar

      dezelfde straf als bepaald in artikel 4.6. Deze straf geldt niet als de wedstrijdleiding de afwijkende volgorde

      uitdrukkelijk toestaat.

4.8 Indien een paar geheel buiten zijn schuld een spel tijdens de zitting niet kan spelen (b.v. door afwezigheid

      van het andere paar) ontvangt het een score van 60%.

Als beide paren buiten hun schuld het betreffende spel niet kunnen spelen krijgt elk paar 50%.

4.9 Bij elke onregelmatigheid is men verplicht arbitrage aan te vragen bij de wedstrijdleiding en/of de arbiter.

Bijlage. Huisregels

TOELATING

Leden van de bridgeclub worden toegelaten met in acht neming van de toelating- en gedragsregels, zoals die in de Statuten en het Huishoudelijk reglement van onze bridgeclub zijn vastgelegd.

Deelnemers aan de bridgedrives op vrijdagmiddag, die geen lid zijn van onze vereniging, dienen zich eveneens correct te gedragen en bij te dragen aan de goede sfeer tijdens de drives.

Indien een of meer deelnemers naar de mening van de wedstrijdleiding, als vertegenwoordiger van het verenigingsbestuur, zich -ondanks eerdere waarschuwingen- niet correct gedraagt/gedragen en/of de goede sfeer grondig bederft/bederven, is de wedstrijdleiding bevoegd de betreffende persoon of personen van verdere deelneming uit te sluiten.

AANWEZIGHEID

Het is beslist noodzakelijk dat een paar vrijdags om kwart over een aanwezig is; anders wordt het niet ingedeeld. Na ontvangst van de loopkaart kan men aan de voorgeschreven tafel gaan zitten en na aankomst van een lid van beide paren de kaarten wassen.

SPELBEGIN

Voor het spel begint controleert u altijd dat u aan de juiste tafel zit, in de goede richting en dat u tegen het juiste paar speelt met de correcte spellen.

ELEKTRONISCH TELSYSTEEM "BRIDGEMATE"

Op elke tafel staat een kastje, waarin Noord met druktoetsen direct na het bieden het spelnummer, het geboden contract, het paarnummer en de leider (N, O, Z of W) intoetst.

Na het spelen toetst Noord het resultaat in en bevestigt dat met de Ja-toets. Oost controleert de ingebrachte gegevens en verklaart zich akkoord door het indrukken van de Accepttoets.

Bij problemen met het bedienen van het kastje, dient men de wedstrijdleiding om hulp te vragen.

RONDPASSEN

Wanneer bij een spel dat nog niet eerder door anderen is gespeeld, viermaal wordt gepast, is het toegestaan dit spel opnieuw te wassen.

VOORSIGNAAL KLOK

De klok geeft 8 minuten voor het einde van de ronde een voorsignaal. Dit betekent dat u nog maximaal 2 minuten hebt om met het laatste spel te beginnen. Indien u dit niet haalt, mag u het laatste spel niet beginnen zonder toestemming van de wedstrijdleiding.

NASPELEN

Het is niet toegestaan om na te spelen.

 

 

Website: www.houtseslem.nl * E-mail:  houtseslem@ziggo.nl * 06-50705384 * Copyright  © 2015 All Rights Reserved * Disclaimer